Honorary Awards 2008

This year the University of Glamorgan will make honorary awards to individuals who have made a significant and impressive contribution to their chosen field or profession. Our honorary graduates will receive their awards at our graduation ceremonies alongside our Glamorgan graduands.

Monday 14th July am

Professor Deian Hopkin FRHistS FRSA will be admitted to the Honorary Degree of Doctor of Letters

Monday 14th July pm

Mr Roger Thomas OBE, CCMI, FRSA, OStJ will be admitted to the Honorary Degree of Doctor of the University

Tuesday 15th July am

Mr Howard Jenkins will be awarded The Chancellor’s Med

Tuesday 15th July pm

Mr James Williams will be awarded the Chancellor’s Medal for distinctive contribution to secondary education and access to Higher Education

Wednesday 16th July am

Professor Phil Witting will be awarded an Honorary Fellowship

Wednesday 17th July pm

Dr Gillian Cross will be admitted to the Honorary Degree of Doctor of Letters

Mr Peter Griffiths will be awarded the Chancellor’s Medal for distinctive contribution to Welsh-medium education

Thursday 18th July am

Menna Richards will be admitted to the Honorary Degree of Doctor of the University

Dr R Brinley Jones CBE MA DPhil FSA will be admitted to the Honorary Degree of Doctor of Letters

Thursday 18th July pm

Professor Sir Roger Williams will be admitted to the Honorary Degree of Doctor of Science

Captain Sir Norman Lloyd-Edwards KCVO OstJ RD JP RNR will be admitted to the Honorary Degree of Doctor of the University

Friday 18th July am

Professor Gareth Jones QC, LLD, FBA will be admitted to the Honorary Degree of Doctor of Laws

Miss Barbara Wilding CBE, QPM, CCMI, FRSA Admitted to the Honorary Degree of Doctor of the University

Friday 18th July pm

Professor William Owen George FRSC will be admitted to the Honorary Degree of Doctor of Science

Professor Deian Hopkin

Llanelli-born Professor Deian Hopkin, Vice Chancellor and Chief Executive of London South Bank University, is a prominent figure in the field of educational reform. He chairs Universities UK’s Skills Task Force and the Government’s Higher Education Engagement Board, is an adviser on 14-19 reforms, Higher Level Skills and the Children’s Plan, and is an associate of the OECD in Paris. Appointed Diploma Champion by the Secretary of State for Education, he serves on the Boards of the Learning and Skills Council, Foundation Degree Forward, Skills for Health UK and the London Skills and Employment Board chaired by the Mayor.

Among several charities, he chairs UNIAID, the student charity and is Vice-Chairman of the Council for Assisting Refugee Academics, founded by Lord Beveridge in the 1930s. He is also a member of the Council for Industry and Higher Education and the Editorial Board of Times Higher Education. He was a member of the BBC General Advisory Council and is a columnist and a frequent broadcaster in English and Welsh.

He is a Fellow of the Royal Historical Society and a Freeman of the City of London. As an Honorary Fellow of Aberystwyth University it is especially fitting that he is being presented today by a former colleague of his in the History Department at Aberystwyth, Professor Gareth Williams, Director of the University of Glamorgan’s Centre for Modern and Contemporary Wales.

Yn enedigol o Lanelli, mae’r Athro Deian Hopkin yn Is-Ganghellor a Phrif Weithredwr Prifysgol South Bank yn Llundain ac yn flaenllaw ym maes diwygio addysg. Mae’n Gadeirydd Gweithlu Sgiliau Prifysgolion y Deyrnas Gyfun a Bwrdd Ymrwymiad Addysg Uwch y Llywodraeth ac yn ymgynghorydd ym meysydd diwygio addysg 14 -19oed, Sgiliau Safonau Uwch a’r Cynllun Plant. Mae’n aelod cyswllt o’r OECD ym Mharis hefyd. Penodwyd ef yn Brif Hyrwyddwr Diploma gan yr Ysgrifennydd Addysg Gwladol ac mae’n gwasanaethu ar Fyrddau Cyngor Dysgu a Sgiliau, Gradd Sylfaen Ymlaen, Sgiliau ar Gyfer Iechyd y DG a Bwrdd Sgiliau a Chyflogaeth Llundain, dan gadeiryddiaeth y Maer.

Mae’n ymwneud ag amryw o elusennau ac yn gadeirydd UNIAID, yr elusen ar gyfer myfyrwyr, ac ef yw Is-Gadeirydd Cyngor Cynorthwyol Academyddion sy’n Ffoaduriaid a sefydlwyd gan yr Arglwydd Beveridge yn y 1930au. Mae hefyd yn aelod o Gyngor Diwydiant ac Addysg Uwch a Bwrdd Golygyddol y Times Higher Education. Bu’n aelod o Gyngor Ymgynghorol Cyffredinol y BBC ac mae’n golofnydd ac yn ddarlledwr cyson trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae’n Gymrawd y Gymdeithas Hanes Frenhinol ac yn Rhyddfreiniwr Dinas Llundain. Fel Cymrawd Anrhydeddus Prifysgol Aberystwyth mae’n addas iawn ei fod yn cael ei gyflwyno heddiw gan yr Athro Gareth Wiliams, Cyfarwyddwr Canolfan Cymru Fodern a Chyfoes Prifysgol Morgannwg, a fu’n cydweithio â’r Athro Deian Hopkin yn yr Adran Hanes yn Aberystwyth.

Mr Roger Thomas OBE, CCMI, FRSA, OStJ

Roger joined the University Board of Governors in 1994 and became Chairman of Governors in 2002. In 2004 he became Chairman of University Chairmen in Wales and has, since leaving the Governors of Glamorgan in March this year, become Chairman of the Higher Education Funding Council of Wales.

Roger Thomas became a solicitor in April 1969 and a Partner at Eversheds between December 1969 and 2000. His commercial and corporate legal knowledge became extremely important for Glamorgan as the University expanded through merger and acquisition.

Roger’s commitment is matched by his enthusiasm, energy and conviction and he has given huge amounts of his time to higher education, not just at Glamorgan but at Cardiff where he also was
a member of Council.

Roger’s other passion is business and particularly business in Wales. He was asked by the Secretary of State to become the Business Partnership Advisor for the National Assembly for Wales in 1999 and is currently Vice Chairman of Business in Focus, Vice Chairman of Techniquest and a member of the CBI Council. He is deeply concerned that Universities provide businesses with skilled graduates and, for his work with businesses, universities and the wider community Roger was awarded an OBE in 1997.

Ymunodd Roger â Bwrdd Llywodraethwyr y Brifysgol ym 1994 a daeth yn Gadeirydd y Llywodraethwyr yn 2002. Yn 2004 daeth yn Gadeirydd Cadeiryddion y Prifysgolion yng Nghymru ac ers iddo ymadael â Bwrdd Llywodraethwyr Prifysgol Morgannwg ym mis Mawrth eleni, penodwyd ef yn Gadeirydd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Cychwynnodd Roger Thomas fel cyfreithiwr ym 1969 a bu’n bartner yng nghwmni Eversheds rhwng 1969 a 2000. Bu ei wybodaeth am faterion masnachol a chorfforaethol yn eithriadol bwysig i Brifysgol Morgannwg wrth i’r Brifysgol ehangu drwy gydsoddiad a chaffaeliad.

Mae ymrwymiad Roger yn cyd-fynd â'i frwdfrydedd, ei ynni a’i argyhoeddiad a rhoddodd lawer iawn o’i amser i wasanaethu addysg uwch, nid yn unig ym Mhrifysgol Morgannwg ond hefyd yng Nghaerdydd, lle roedd yn aelod o’r Cyngor.

Busnes, yn arbennig busnes yng Nghymru, yw diddordeb angerddol arall Roger. Gwahoddwyd ef gan yr Ysgrifennydd Gwladol i fod yn Ymgynghorydd Partneriaeth Busnes Llywodraeth Cynulliad Cymru ym 1999 ac ar hyn o bryd mae’n Is-Gadeirydd “Business in Focus”, Is-Gadeirydd Techniquest ac yn aelod o Gyngor y CBI. Mae’n awyddus iawn i weld Prifysgolion yn darparu graddedigion sgilgar ar gyfer byd busnes, ac anrhydeddwyd ef ag OBE ym 1997 am ei waith â busnesau, y prifysgolion a’r gymuned yn gyffredinol.